04/12/03 <from to> 10/01/04

(carte blanche sur blanc)

totodada

meets

aki & mayu oishi
big pants
hirolyn
koshiro torisu
mayumi ito
mumbleboy
narumi omori
sam bern
yoshihito Ando


opening 04/12 - 19h00 - 64